Konferencje krajowe / National Conferences:
2015
a.) Katedra Wrocławska na przestrzeni tysiąclecia, konferencja zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Sztuki 15 października 2015 roku, udział z referatem Geneza artystyczna barokowych ołtarzy fundacji kanonika Leopolda Sigismunda Frankenberga w katedrze wrocławskiej
b.) Centrum staromiejskie we Wrocławiu, konferencja zorganizowana przez Muzeum Miasta Wrocławia w dniu 15 listopada 2015 roku, udział z referatem Modne pałace i siedziby lojalistycznej arystokracji habsburskiej i cesarskich urzędników we Wrocławiu doby baroku

2006
Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, konferencja zorganizowana w dniach 29–30 września 2006 roku przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, udział z referatem Turystyczne aspekty rewitalizacji obiektów architektury rezydencjonalnej na Dolnym Śląsku (na wybranych przykładach)
Konferencje międzynarodowe / International Conferences:
2022
Sztuka i religia średniowiecza i doby nowożytnej na Przedgórzu Sudeckim, seminarium Wrocław–Halle–Siegen, zorganizowane w dniach  6–11 czerwca 2022 roku w Morawie, udział z referatem Art and Architecture of Counter-Reformation in Lower Silesia
2019
a.) I International Seminar Philosophy and Cartography, konferencja zorganizowana w dniach  4—8 listopada 2019 roku we Wrocławiu, przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademię Sztuk Pięknych we Wroclawiu, Centre for Applied Arts and Innovation, z referatem Early Modern Town Plans and Maps as a Tool for  Reconstruction of Monuments
b.) 1st International Conference on Ground Penetreting Radar Applications for Solving Engineering Problems, zorganizowana w dniach 21–22 listopada 2019 przez EuroGPR Association i Uniwersytet Wrocławski, udział z referatem The GPR method used to search for the foundation box in the wall of the Collegium Maximum, University of Wroclaw [współautorzy: Jan Michał Burdukiewicz, Adam Szynkiewicz, Magdalena Udyrysz-Kraweć, Arkadiusz Wojtyła]
2018
Johann Lucas von Hildebrandt: Barock · Architektur · Mitteleuropa, konferencja zorganizowana w dniach 21–23 listopada 2018 w Wiedniu przez Österreichische Akademie der Wissenschaften, udział z referatem Works of Lucas von Hildebrandt in Silesia – Works confirmed and attributed
2017
a.) Digital Encounters with Cultural Heritage, zorganizowana przez Politechnikę w Dreźnie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, w dniach 30–31 marca 2017 roku w Dreźnie, z referatem Cataloguing Monuments – Some Changes in the Documentary Work of Art Historian in Silesia over the last 150 Years [współautorka Dr Agnieszka Seidel-Grzesińska]
b.) Polsko-austriacki transfer kulturowy, forum dyskusyjne zorganizowane z okazji obchodów 25-lecia Biblioteki Austriackiej we Wrocławiu w dniu 14 listopada 2017 roku, wystąpienie w panelu: Polsko-austriackie związki kulturalne i naukowe
2016
a.) Turystyka kulturowa jako markowy produkt turystyczny miasta i regionu, konferencja z serii Rola turystyki w gospodarce regionu, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu w dniach 12–13 maja 2016 roku, udział z referatem Barokowe dziedzictwo Dolnego Śląska jako ważny potencjał turystki kulturalnej regionu
b.) Zwischen Breslau und Wien. Zu schlesisch-österreichischen Kulturbeziehungen in Geschichte und Gegenwart, konferencja zorganizowana przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 1 października 2016 roku we Wrocławiu, udział z referatem Künstlerische Verbindungen Schlesiens mit dem Erzherzogtum Österreich in den Jahren 1648–1741
c.) Florence 1966–2016 Resilience of Art Cities to Natural Catastrophes: The Role of Academies, konferencja zorganizowana w Rzymie w dniach 11–13 października 2016 roku przez Academię dei Lincei
d.) SACRUM 2016 Sakrální stavby v dnešním světě  záchrana – obnova – nové využití – opouštění – opuštění, konferencja zorganizowana w dniach 20–21 października  2016 przez Stowarzyszenie OMNIUM w Pradze, udział z referatem Revitalizace sakrálních staveb v Polsku (Rewitalizacja budowli posakralnych w Polsce)
e.) Musei in Puglia: Tradizione e Futuro, konferencja zorganizowana w dniach 17–19 listopada 2016 roku w Bari i Lecce przez Fundazione Puglia we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Universita dei Salento w Lecce, udział z referatem The Museums in Poland – Contemporary Data and the Selected Examples of the Polish Museums Recently Established
2015
a.) Baroque Rural Churches in the Context of European Culture, konferencja zorganizowana przez Ústav dějin umění Akademie věd České Republiky w dniach  9–10 lipca 2015 w Broumovie, udział z referatem Revitalisation of sacred places – some problems regarding re‐usage of churches in small cities and villages
b.) Barok na Broumovsku ze śląskiej perspektywy – historia i współczesność, zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Karola w Pradze i Stowarzyszenie Omnium w dniu 23 października 2015 roku w Pradze, udział z referatem Koncepcja rewitalizacji Broumovskiej grupy kościołów. Problemy i wyzwania
2014
Niewidzialne dziedzictwo, konferencja z cyklu "Cyfrowe spotkania z zabytkami", zorganizowana w Łodzi przez Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz Gemeinschaft, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej, Komisję Archeologiczną Oddziału PAN we Wrocławiu, Muzeum Miasta Łodzi, w dniach 26–27 września 2014 roku, udział z referatem Materialność dziedzictwa niematerialnego
2013
a.) Jesuits and Universities. Artistic and Ideological Aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus – Examples from Genoa and Wrocław/ Jezuici i Uniwersytety. Problematyka artystyczno-ideowa barokowych kompleksów Towarzystwa Jezusowego  na przykładzie Wrocławia i Genui, konferencja zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki w dniu 24 kwietnia 2013, udział jako współorganizator, z referatem Selected Problems Concerning the Architecture of the Main Building of the University of Wroclaw
b.) Regional Tourism Product – Theory and Practice, konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu w dniach 23–24 maja 2013 w Miłkowie, udział z referatem Baroque Art in Silesia and its Usage as the Tourist Product
c.) Internationaler Workshop: Österreich – Schlesien. Kulturelle Verflechtungen, literarische Kommunikation und Ideentransfer vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, warsztaty zorganizowane przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 27–28 maja 2013, udział z referatem Schlesien in der Einflußsphäre Wiens. Künstlerische Verbindungen Schlesiens mit dem Erzherzogtum Österreich  in den Jahren 1648–1741 (ausgewählte Aspekte)
d.) Transregionalität der Kult(ur)regionen Bayern – Böhmen – Schlesien zur Zeit der Gegenreformation, konferencja zorganizowana przez Institut für Ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte w Teplej (Czechy) w dniach 5–8 sierpnia 2013 roku, udział z referatem The Cult of Saints of the House of Habsburg in Silesian Baroque Art – selected examples
2012
La Compagnia di Gesù e la creazione di un cultural landscape europeo tra il XVI e XVIII secolo, konferencja zorganizowana przez Università degli Studi di Genova w Genui w dniach 6–8 grudnia 2012 roku, udział z referatem Alliance between the Habsburg Throne and Jesuit Altar on the Example of the Jesuit Academy in Wrocław
2011
Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu Jezuitów na  Śląsku i w hrabstwie kłodzkim (1580–1776), konferencja zorganizowana przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniach 6–8 października 2011, udział z referatem Percepcja dzieł jezuitów w świetle siedemnasto- i osiemnastowiecznej literatury poświęconej sztuce śląskiej (na wybranych przykładach)
2010
Dobra kultury w Sieci. Dostępność i wymiana informacji, konferencja zorganizowana we Wrocławiu przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 7–8 grudnia 2010, udział z referatem Problem definiowania pojęcia dziedzictwa kulturowego w wybranych językach europejskich
2008
a.) Hawaii International Conference on Art &Humanities, konferencja zorganizowana w dniach 10–14 stycznia 2008 roku w Honolulu, udział z referatem Revitalization  of Monuments and Public Urban Space in Poland and Europe in Context of Transformation of Needs of Contemporary Society (on selected examples)
b.) Turystyka w środowisku geograficznym, konferencja zorganizowana przez Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 9–11 października 2008 roku we Wrocławiu i Jeleniej Górze, udział z referatem Rola rewaloryzacji obiektów zabytkowych w aspekcie turystycznym
2007
a.) Między techniką a semantyką. Materiał rzeźby do końca XIX wieku, konferencja zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w Wojnowicach w dniach 5–6 październiku 2007, udział z referatem Barokowa iluzja. O roli materiału w aranżacji reprezentacyjnych  barokowych wnętrz (na wybranych przykładach) [współautor Piotr Wanat]
b.) Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městkého organizmu od střdověku na Práh moderní doby, konferencja zorganizowana w dniach 9–11 października 2007 przez Archiwum Miasta Stołecznego Pragi i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Karola w Pradze, udział z referatem Barokowe pałace lojalistycznej arystokracji i cesarskich urzędników we Wrocławiu w orbicie wpływów Wiednia i Pragi
2006
a.) Śląsk - perła w Koronie Czeskiej. Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, konferencja zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, udział z referatem Wpływ działalności architektów z kręgu habsburskiego na rozwój architektury rezydencjonalnej w Czechach, na Morawach i na Śląsku w 1. połowie XVIII wieku (na wybranych przykładach)
b.) Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Współczesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontekście zrównoważonego rozwoju, konferencja zorganizowana w Polanicy w dniach 15–18 września 2006 przez Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, udział z referatem Problemy rewitalizacji zabytkowych obiektów uzdrowiskowych na przykładach z Dolnego Śląska
c.) Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. W 300-lecie śmierci Michaela Willmanna (1630–1706), konferencja zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki w Lubiążu w dniach 20–23 września 2006 roku, udział z referatem Propozycje reintegracji wnętrza kościoła klasztornego w Lubiążu w kontekście rewitalizacji przestrzeni sakralnych na Śląsku
d.) Qualities and Changing Civic Dimension Of Urban Space, konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Gdański w dniach 19–20 października 2006 roku w Gdańsku, udział z referatem Social and Cultural Aspects of Spatial Conversion in Wrocław
2001
Willmann i inni: malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach sąsiednich, konferencja zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2001 roku we Wrocławiu, udział z referatem Kilka uwag o działalności malarzy napływających z Austrii na Śląsk po wojnie trzydziestoletniej i oddziaływaniu sztuki austriackiej na malarstwo śląskie w dobie baroku
1999
Die Kulturlandschaft Schlesien – unser Gemeinsames Erbe. Erforschung und Bewahrung, konferencja zorganizowana w Łomnicy w dniach 29 sierpnia – 3 października 1999 roku przez Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie, udział z referatem Das Problem des Heraussonderung österreichischer Quellen zum Thema des schlesichen Barocks

Współorganizacja dwóch międzynarodowych konferencji / Co-organization of two international conferences:
1. Jesuits and Universities. Artistic and Ideological Aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus on the examples of Wrocław and Genoa / Jezuici i Uniwersytety. Problematyka artystyczno-ideowa barokowych kompleksów Towarzystwa Jezusowego na przykładzie Wrocławia i Genui, wespół z dr. Arkadiuszem Wojtyłą. Konferencja odbyła się w dniu 24 kwietnia 2013 we Wrocławiu
2. Barok na Broumovsku ze śląskiej perspektywy – historia i współczesność, wespół z dr. Arkadiuszem Wojtyłą. Konferencja zorganizowana w Pradze w dniu 23 października 2015 roku, przygotowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Karola w Pradze (Ústav pro dějiny umění FF UK Praha), Národním památkovým ústavem, Stowarzyszeniem Omnium, Polskim Instytutem w Pradze


Zobacz także

Back to Top