W 1996 roku uzyskałam tytuł zawodowy magistra w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod opieką Prof. dr hab. Jana Wrabeca pt. Escorial jako prototyp barokowych założeń klasztornych na terenie monarchii habsburskiej. Klasztor jako rezydencja monarchy. W roku 1997, po ukończeniu rocznych anglojęzycznych studiów podyplomowych na Wydziale Historycznym Central European University w Budapeszcie, uzyskałam dyplom Master of Arts in Central European History, na podstawie pracy pt. Art in Service of Propaganda. The Iconographical Programmes of Decoration in Aristocratic Baroque Palaces as a Reflection of Interconnections Between the Habsburgs and Loyal Aristocracy under Leopold I, Joseph I and Charles VI, przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Istvána György Tótha.
W 2002 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie dysertacji doktorskiej pt. Nurt austriacki w sztuce baroku na Śląsku, a kształtowanie się postaw lojalistycznych po wojnie trzydziestoletniej na wybranych przykładach, której promotorem był Prof. dr hab. Jan Wrabec.​​​​​​​
Od początku mojej działalności naukowej związana jestem z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990–1996 odbywałam studia magisterskie, a w październiku 1996 roku rozpoczęłam czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach Śląskoznawczych Studiów Doktoranckich. Na pierwszym roku studiów, by poznać lepiej historię i sztukę monarchii habsburskiej, studiowałam w języku angielskim w Central European University w Budapeszcie i przygotowywałam pracę pod kierunkiem Prof. dr hab. Istvána György Tótha. W celu zebrania materiałów do pracy doktorskiej i  zapoznania się ze sztuką austriacką udałam się na kilkumiesięczny pobyt stypendialny do Wiednia (stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, 2000). W ramach studiów doktoranckich studiowałam w 2001 roku w Instytucie Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Sussex pod opieką Prof. dr hab. Martina Van Gelderen  i odbyłam kwerendę w Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel.
18 grudnia 2001 roku obroniłam pracę doktorską, a w październiku 2002 roku zostałam zatrudniona w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Baroku.  W okresie od obrony pracy doktorskiej do uzyskania zatrudnienia otrzymałam stypendium Uniwersytetu w  Grazu w celu przygotowania publikacji książkowej w oparciu o dysertację doktorską.
Całe życie zawodowe związałam z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracuję nieprzerwanie przez dwadzieścia lat jako pracownik naukowy na etacie adiunkta. Jestem koordynatorem Instytutowym Programu Erasmus oraz odpowiadam za współpracę międzynarodową Instytutu. W 2022 roku zostałam koordynatorem wydziałowym studiów anglojęzycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
/
In 1996, I received the Master’s degree at the Institute of Art History of the University of Wrocław on the basis of a master's thesis written under the supervision of Professor Jan Wrabec entitled Escorial as a prototype of Baroque monastery complexes in the Habsburg Monarchy. Monastery as the residence of the monarch. In 1997, after completing one-year post-graduate studies at the Faculty of History of the Central European University in Budapest, I received diploma of the Master of Arts in Central European History, based on the thesis entitled Art in Service of Propaganda. The Iconographical Programs of Decoration in Aristocratic Baroque Palaces as a Reflection of Interconnections Between the Habsburgs and Loyal Aristocracy under Leopold I, Joseph I and Charles VI, prepared under the supervision of Professor István György Tóth. In 2002, I obtained a PhD degree in the humanities in the field of art sciences at the Faculty of Historical and Pedagogical Sciences of the University of Wrocław, based on the dissertation entitled The Austrian trend in Baroque art in Silesia and the formation of loyalist attitudes after the Thirty Years' War on selected examples, whose promoter was Professor Jan Wrabec.
From the beginning of my scientific activity, I have been connected with the Institute of Art History of the University of Wrocław. In the years 1990-1996 I completed my Master’s studies, and in October 1996 I began doctoral studies at the Faculty of Historical and Pedagogical Sciences of the University of Wrocław as part of the Silesian Doctoral Studies. During the first year of my studies, in order to learn more about the history and art of the Habsburg Monarchy, I studied in English at the Central European University in Budapest and prepared my thesis under the guidance of Professor István György Tóth. In order to collect materials for my doctoral dissertation and get acquainted with Austrian art, I went to Vienna for several months (in frame of scholarship by the Lanckoroński Foundation, 2000). As part of my doctoral studies, I studied in 2001 at the Institute of Humanities of the University of Sussex under the supervision of Professor Martin Van Gelderen and conducted a query at the Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel.
All my professional life has been connected with the Institute of Art History at the University of Wrocław, where I have been working continuously for twenty years as a researcher on the post of assistant professor. I am the Institute Coordinator of the Erasmus + Program and I am responsible for the international cooperation of the Institute. Since November 2022, I have became the department coordinator of English-language studies at the Faculty of Historical and Pedagogical Sciences of the University of Wrocław.

Zobacz także

Back to Top