Wykaz opublikowanych monografii naukowych / List of published books
● Postrzeganie i ocena dzieł sztuki europejskiej XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w świetle literatury podróżniczej tego okresu [Perception and evaluation of works of European art of the 17th and the first half of the 18th century in the light of the travel literature of that period], Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, Kraków 2021
● Śląsk w orbicie Wiednia. Artystyczne związki Śląska z Arcyksięstwem Austriackim w latach 1648–1741, [Silesia in the orbit of Vienna. Artistic connections between Silesia and the Archduchy of Austria in the years 1648–1741], Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010
Rozdziałów w monografiach naukowych i artykułów w czasopismach / Chapters in scientific monographs and articles in journals
● Wiedeń i jego dzieła sztuki w ocenie podróżników staropolskich drugiej połowy XVII i pierwszej połowy XVIII wieku [w:] Dzieje polsko- austriackiego transferu kulturowego. Animatorzy życia artystycznego - tłumacze - instytucje kultury, red. Justyna Radłowska, Edward Białek, Wrocław 2021, s. 345–368
● Arkadiusz Wojtyła (1978–2021) - naukowiec i artysta, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 61(2021), s. 184–187
● Vienna and its works of art in the eyes of Polish travellers in the second half of the 17th and first half of the 18th century, “Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 2 (2020), s. 48–69
● Sposoby recepcji dzieł sztuki Arcyksięstwa Austriackiego w sztuce baroku na Śląsku, [w:] Studia do dziejów polsko-austriackiego transferu kulturowego, red. Justyna Radłowska, Edward Białek, Wrocław 2020, s. 289–306
● Modernity and Material Value – the Fascination with Contemporary Architecture in the Light of Travel Literature from the 17th and First Half of the 18th Century, “Opuscula Historiae Artium”, 1/69 (2020), s. 2–17
● Koncepcja rewitalizacji i aktywizacji turystycznej pocysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu w kontekście teorii interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena, „Turystyka Kulturowa”, 3 (2020), s. 193–213
● The 21st Century Museums in Poland - Some Remarks about the Conditions of Contemporary Museums on Selected Examples, [w:] Musei in Puglia: Tradizione e future, red. Raffaele Casciaro, Congedo Editore, Galatina (Lecce) 2019, s. 59–74
● Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, red. Marcin Zgliński, Seria Nowa, t. IV: Województwo dolnośląskie, z. 7: Powiat trzebnicki, red. Jan Harasimowicz, współpraca: Urszula Bończuk-Dawidziu, Jarosław Suleja, wydawcy: Instytut Sztuki PAN, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, t.1–2, Warszawa 2018 [współautorzy: Urszula Bończuk-Dawidziuk, Romuald Kaczmarek, Marta Kaluch-Tabisz, Elżbieta Kołaczkiewicz, Maria Nitka, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka, Jacek Witkowski, Katarzyna Zinnow]
● Cataloguing Monuments – Some Changes in the Documentary Work of Art Historian in Silesia over the last 150 Years, [w:] Digital Research and Education in Architectural Heritage, red. Sander Münster, Kristina Friedrichs, Florian Niebling, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Springer International Publishing, Dresden 2018, s. 34–43 [współautor Agnieszka Seidel-Grzesińska]
● Koncepcja rewitalizacji Broumovskiej grupy kościołów. Problemy i wyzwania, [w:] Barok na Broumovsku ze śląskiej perspektywy – historia i współczesność, red. Arkadiusz Wojtyła, Małgorzata Wyrzykowska, Wrocław 2018, s. 77–78
● Schlesien in der Einflußsphäre Wiens. Künstlerische Verbindungen Schlesiens mit dem Erzherzogtum Österreich in den Jahren 1648–1741 (ausgewählte Aspekte), [w:] Zwischen Breslau und Wien: Zu schlesisch-österreichischen Kulturbeziehungen in Geschichte und Gegenwart, red. Edward Białek,‎ Krzysztof Huszcza, Wrocław 2017, s. 9–29
● Modne pałace i siedziby lojalistycznej arystokracji habsburskiej i cesarskich urzędników we Wrocławiu doby baroku, [w:] Centrum staromiejskie we Wrocławiu, red. Tomasz Głowiński, Halina Okólska, Wrocław 2016, s. 93–102
● Geneza artystyczna barokowych ołtarzy fundacji kanonika Leopolda Sigismunda Frankenberga w katedrze wrocławskiej, [w:] Katedra Wrocławska na przestrzeni tysiąclecia. Studia z historii architektury i sztuki, red. Romuald Kaczmarek, Dariusz Galewski, Wrocław 2016, s. 237–248
● Baroque residential architecture as the important potential of cultural tourism in Lower Silesia and its usage – on selected examples, [w:] Tourism Role in the Regional Economy, Vol. 7: Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions. Theoretical framework and European examples, red. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, Marta Drozdowska, Wrocław 2016, s. 299–311
● The Cult of Saints of the House of Habsburg in Silesian Baroque Art. Selected  Examples, [w:] Transregionalität in Kult und Kultur. Bayern, Böhmen und Schlesien zur Zeit der Gegenreformation, hrsg. Marco Bogade, Köln 2016, s.176–192
● Selected Questions Concerning the Architecture of the Main Building of the University of Wrocław, [w:] Jesuits and Universities. Artistic and Ideological Aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus – Examples from Genoa and Wrocław, red. Giacomo Montanari, Arkadiusz Wojtyła, Małgorzata Wyrzykowska, Wrocław 2015, s. 249–278
● „Niewidzialne dziedzictwo” - 6. konferencja z cyklu „Cyfrowe Spotkania z Zabytkami”, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 34(2014), s. 137–142; [współautor Agnieszka Seidel-Grzesińska]
● Modni i wyklęci artyści doby baroku w świetle XVII- i XVIII-wiecznej literatury podróżniczej i żywotów artystów (na wybranych przykładach), „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 33(2014), s. 32–51
● Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, red. Jakub Pokora, Seria Nowa t. IV: woj. wrocławskie (dolnośląskie), z. 5: Powiat Środa Śląska, red. Elżbieta Kołaczkiewicz, opracowania autorskie:, t. 1–2, wydawcy: Instytut Sztuki PAN, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawa 2014 [współautorzy: Aleksandra Bek-Koreń, Arkadiusz Dobrzyniecki, Klara Kaczmarek-Löw, Elżbieta Kołaczkiewicz, Aleksandra Lipińska, Piotr Oszczanowski, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Marcin Wisłocki]
● Baroque Art in Silesia and its Usage as the Tourist Product, [w:] Tourism Role in the Regional Economy, Vol. IV: Regional Tourism Product – Theory and Practice, red. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, Wrocław 2013, s. 294–307
● Percepcja dzieł jezuitów w świetle siedemnasto- i osiemnastowiecznej literatury poświęconej sztuce śląskiej (na wybranych przykładach), [w:] Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim 1580–1776. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Wrocław, 6–8 X 2011) dedykowane pamięci Profesora Henryka Dziurli, red. Dariusz Galewski, Anna Jezierska, Wrocław 2012, s. 297–304
● Percepcja barokowych dzieł sztuki w Hiszpanii w świetle Travels through Spain in Years 1775 and 1776 Henry’ego Swinburne’a, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 4(26)/ 2012, s. 70–89
● Percepcja barokowych dzieł sztuki w XVIII wieku w świetle Dziennika podróży do Francji i Włoch w latach 1784–1786 Augusta Moszyńskiego, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 1(23)/ 2012, s. 19–43
● Problem definiowania pojęć związanych z dziedzictwem kulturowym w wybranych językach europejskich, [w:] Dobra kultury w Sieci, red. Elżbieta Herden, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka, Wrocław 2012, s. 15–22
● Percepcja barokowych dzieł sztuki w XVIII wieku w świetle Diariusza podróży europejskiej Teofili Konstancji z Radziwiłłów Generałowej Ignacowej Morawskiej w latach 1773–1774, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 4(22)/ 2011, s. 21–41
● Wzorce rewaloryzacji  zabytków architektury i budownictwa, [w:] Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, Wrocław 2010, s. 447–460
● Barokowe pałace lojalistycznej arystokracji i cesarskich urzędników we Wrocławiu w orbicie wpływów Wiednia i Pragi (na wybranych przykładach), [w:] Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městkého organizmu od střdověku na Práh moderní doby, sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek, Wydawnictwo: Scriptorium, Praha 2009, s. 219–239
● Barokowa iluzja. O roli materiału w aranżacji reprezentacyjnych barokowych wnętrz (na wybranych przykładach), [w:] Materiały rzeźby. Między techniką a semantyką, red. Aleksandra Lipińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 389–402 [współautor Piotr Wanat]
● Rewitalizacja obiektów zabytkowych i przestrzeni publicznych w kontekście transformacji potrzeb społecznych – na wybranych przykładach, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 2(8)/2008, s. 46–67
● Sprawozdanie z Hawaii International Conference on Art & Humanities, Honolulu 10–14 stycznia 2008, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 1(7)/2008, s. 93–97
● Muzeum Willmanna czyli „świątynia sztuki” w Lubiążu. Propozycje rewitalizacji kościoła klasztornego, [w:] Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan badań, koncepcja rewitalizacji, red. Andrzej Kozieł, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008 s. 149–164 [współautor Adam Organisty]
● Rola rewaloryzacji obiektów zabytkowych w aspekcie turystycznym, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie  Środkowej i Wschodniej, t. 10: Turystyka w środowisku geograficznym, red. Jerzy Wyrzykowski, wydawca: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 77–89
● Restoration of Historical Buildings and its Role in Tourism Aspect, [w:] Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, Vol. 10: Tourism in Geographical Environment, red. Jerzy Wyrzykowski, Wrocław 2008, s. 69–79    
● Propozycje reintegracji wnętrza kościoła klasztornego w Lubiążu w kontekście rewitalizacji przestrzeni sakralnych na Śląsku, [w:] Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści, red. Andrzej  Kozieł, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 445–459
● Wpływ działalności architektów z kręgu habsburskiego na rozwój architektury rezydencjonalnej w Czechach, na Morawach i na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku (na wybranych przykładach), [w:] Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi, red. Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 313–326
● Bibliografia prac Profesora Jana Wrabeca [w:] Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi, red. Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 10–14 [współautor Arkadiusz Wojtyła]
● XVI-, XVII- i XVIII-wieczne pamiętniki i diariusze polskiej szlachty jako świadectwo mentalności i stanu świadomości artystycznej, Cz. 2: O materiałach, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 4(6)/2007, s. 3–19
● XVI-, XVII- i XVIII-wieczne pamiętniki i diariusze polskiej szlachty jako świadectwo mentalności i stanu świadomości artystycznej, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 2(4)/2007, s. 40–55
● Turystyczne aspekty rewitalizacji obiektów architektury rezydencjonalnej na Dolnym Śląsku (na wybranych przykładach), [w:] Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, red. Włodzimierz Kurek, Robert Faracik, Kraków 2007, s. 281–290
● Stan zachowania historycznej architektury w uzdrowiskach dolnośląskich, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 9: Współczesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontekście zrównoważonego rozwoju, red. Jerzy Wyrzykowski, Wrocław 2007, s. 117–128
● State of Preservation of Historical Architecture in Lower Silesian Health Resorts, [w:] Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, Volume 9: Contemporary Models of Spa Tourism in the Aspect of Sustainable Development, red. Jerzy Wyrzykowski,  Wrocław 2006, s. 117–126
● Multicultural Heritage of Wrocław as a Reason of the Urban Tourism Development, [w:] Conditions of Tourism Development in Central and Eastern Europe, Vol. 8: Urban Tourism – Present State and Development Perspectives, red. Jerzy Wyrzykowski, Wrocław 2006, s. 382–391
● Wielokulturowe dziedzictwo ziemi legnickiej jako walor turystyczny, [w:] Krajoznawstwo na Dolnym Śląsku, red. Jerzy Wyrzykowski, Ryszard Błacha, Legnica 2004, s. 55–63
● Pogranicze Śląska jako walor turystyczny, [w:] Pograniczne – kultura – religia, red. Jerzy Tutaja, wydawca: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004, s. 221–230 [współautorzy: Jerzy Wyrzykowski, Janusz Czerwiński]       
● Wrocław w orbicie Wiednia. Kilka uwag o związkach architektury śląskiej i austriackiej w dobie baroku, [w:] Centrum i Peryferie. Wpływ centrów na życie kulturalne i artystyczne mniejszych ośrodków. Materiały z sesji Koła Historyków Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Aleksandra Lipińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, , s. 103–123
● Kilka uwag o działalności malarzy napływających z Austrii na Śląsk po wojnie trzydziestoletniej  i oddziaływaniu sztuki austriackiej na malarstwo śląskie w dobie baroku, [w:] Willmann i inni: malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach sąsiednich, red. Andrzej Kozieł, Beata Lejman, Wrocław 2002, s. 245–254
● Escorial jako wzorzec ideowy i artystyczny założeń klasztornych na terenie monarchii habsburskiej, „Dzieła i Interpretacje”, 6(2000), s. 9–56, 208–227

Redakcje monografii naukowych / Editorial work of scientific monographs
● „Quart”: Pomiędzy Śląskiem a Italią. Pamięci Dr. Arkadiusza Wojtyły (1978–2021), 61 (2021)  - redakcja tematyczna numeru
● Barok na Broumovsku ze śląskiej perspektywy: historia i współczesność [Baroque in Broumov Region from the Silesian Perspective: History and Present], red. Arkadiusz Wojtyła, Małgorzata Wyrzykowska, Wydawca: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2018
● Jesuits and Universities. Artistic and Ideological Aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus – Examples from Genoa and Wrocław, red. Giacomo Montanari, Arkadiusz Wojtyła, Małgorzata Wyrzykowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015

Zobacz także

Back to Top